Allmäna villkor för skoteråkning i Funäsdalen

Körning får endast ske längs anvisad och markerad skoterled, på parkerings/rastplats, samt terminalområde med iakttagande av dessa villkor och övriga föreskrifter enligt lagar och förordningar. Parkering får ske inom särskilt markerade platser eller längs leden under förutsättning att fara inte uppkommer för annan skoterförare. Körning får även ske inom område som på kartan markerats med diagonalränderfriåkningsområde utan några markerade leder. Körning får ske överallt inom sådant område. Körning får ske vintertid på väl snötäkt mark under tid då skoterleden är öppen för trafik, dvs normalt från november till den 1 maj. Beroende på väderförhållandena är de norra delarna i regel farbara såväl tidigare på hösten som senare på våren än de södra. Körning med andra motorfordon än snöskoter är ej tillåtet utan särskilt tillstånd. Anvisning av naturvårdsvakt, bolagets personal, eller ledvärd ska följas. Leden är max 5 meter bred. Den är markerad med skoterledssymbol och i fjällområdet även med ledkryss. Vid ledens sträckning över vattendrag finns endast ruskor eller käppar. I fjällområdet är leden inte markberedd. Leden kan tidvis vara mindre farbar, t ex innan officiell startdag på hösten och på senvåren, varvid särskild försiktighet då bör iakttas. Observera att skoterleden går i eller nära fjällområde där vädret kan ändras snabbt. Även om kvalitén på leden löpande kontrolleras för att den skall uppfylla skäliga säkerhetskrav, är det ingen garanti för att den alltid är farbar. Vid körning över is, vattendrag och snöbroar måste särskild försiktighet iakttas: Förare är skyldig att dels innan färd på is förvissa sig om att isen är farbar, och dels fortlöpande under färd på is förvissa sig om att isen är fortsatt farbar. Gällande hastighetsbegränsningar får inte överskridas. Förare är i övrigt skyldig anpassa hastigheten till väglaget, terrängförhållandena, vädret och övriga personer och fordon som vistas på eller färdas längs leden. Förare har alltid väjningsplikt mot gående och skidåkare. Det är förbjudet att färdas på avstängd sträcka av leden. Observera att Du befinner Dig inom kommunalt regleringsområde som innebär att körning med snöskoter utanför anvisad led är förbjuden och straffbar. Sådan körning kan komma att polisanmälas. ”Trimpipor” och andra tillbehör som orsakar högt och störande ljud är ej tillåtna. Den som bryter mot dessa föreskrifter kan utan ersättning få sitt skoterledskort indraget och/eller avstängas från fortsatt nyttjande av skoterlederna. Körning eller parkering med snöskoter inom ledområdet innebär att avtal slutits med Funäsdalen Skoterled AB: Förare av skoterfordon är skyldig att erlägga en avgift (avgiften ingår i priset vid skoterhyra). Erlagd avgift medför rätt att färdas med den snöskoter vars registreringsnummer angivits på skoterledskortet.