Allmäna hyresvillkor för skoter

För att få hyra snöskoter hos oss krävs att du är 18 år och har ett förarbevis för snöskoter. Det går också bra med förarbevis för terrängskoter utfärdat före 2009-10-01 eller ett svenskt körkort/traktorkort utfärdat första gången före 2000-01-01. För norska medborgare krävs körkort i klasserna A, A1, B, S och T. Körkortet skall vara utfärdat före 2006-07-01. From 2006-07-01 krävs körkort i klass S för att få köra snöskoter. Hyrestagaren är skyldig att informera sig om fordonets handhavande samt besiktiga fordonet tillsammans med uthyraren innan avresa. Hyrestagaren förbinder sig att återlämna objektet senast vid hyrestidens utgång. Vid försening debiteras hyrestagaren enligt gällande prislista. Körkort (utfärdat innan 2000-01-01) eller skoterförarbevis erfordras. Hyrestagaren/föraren är skyldig att informera sig om och följa såväl allmänna regler (lagar och förordningar) för framförande av snöskoter samt lokala regler för skoteråkning. Om fordonet framförs vårdslöst eller på annat sätt missbrukas anses hyrestiden förverkad. Hyrestagaren är ersättningsskyldig (3500 kr) om missbruket leder till indraget skoterledskort. Skotern skall återlämnas i samma skick som vid utlämnandet, med undantag för normalt slitage. Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för att fordonet inte skadas eller förkommer under hyrestiden och anses ersättningsskyldig för skador som uppkommit genom vårdslöshet och försummelse. Hyrestagaren går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister i det hyrda fordonet eller om han annars kan göra sannolikt att skadan eller förlusten inte vållats av honom genom oaktsamhet. Skador eller nedsatt funktion skall omgående meddelas uthyraren. Byte av variatorrem är tillåtet, övriga skador/mekaniska fel får ej repareras utan medgivande från uthyraren. I händelse av skada är hyrestagaren ersättningskyldig, maximalt ersättningsbelopp (självrisk) är 10.000-14.000 SEK beroende på skotermodell. Vid behov av assistans / bärgning debiteras 700 kr/tim. Skador uppkomna då föraren varit påverkad av alkohol / droger eller då fordonet framförts på ett sätt som bryter mot gällande regler innebär dock fullt betalningsansvar för hyrestagaren. Uthyraren frånsäger sig allt ansvar för händelser med hyrd skoter utanför uthyrarens kontroll, t.ex. vid mekaniska fel eller annan skada. Service, reparation eller uppkommen skada kan innebära att det objekt som är bokat inte finns tillgängligt. Det står oss då fritt att välja den skoter som skall tillhandahållas, som om möjligt skall vara av likvärdigt slag. OBS – All körning sker på egen risk!